Organization Analysis

Organization Analysis

 • ทราบถึงจุดเด่น และปัญหาหลักที่แต่ละหน่วยงานควรปรับปรุง

Organization Redesign

Organization Redesign

 • จัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางธุรกิจ

Role Clarification

Role Clarification

 • ระบุบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของทุกตำแหน่งในหน่วยงานอย่างชัดเจน
 • ลดปัญหาการเกี่ยงงาน หรือปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนกัน

Job Evaluation

Job Evaluation

 • ทราบถึงความสำคัญของแต่ละตำแหน่งงานที่มีต่อองค์กร
 • เกิดโครงสร้างองค์กรเชิงสัมพันธ์ในการเปรียบเทียบค่างานของแต่ละตำแหน่ง

Salary Structuring & Benefits Analysis

Salary Structuring & Benefits Analysis

 • การจ่ายเงินเดือนที่เป็นธรรมและสามารถสู้กับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
 • เงินเดือนที่เหมาะสม เป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

Knowledge Management

Knowledge Management

 • ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญาในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก
 • เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรมาสู่วัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้

Performance Management

Performance Management

 • เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นธรรม

Competency Development

Competency Development

 • กำหนดสมรรถนะความสามารถหลักที่สำคัญสำหรับองค์กรอีกทั้งสามารถประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงานและสร้างพจนานุกรม (Dictionary) สำหรับใช้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

Competency Appraisal

Competency Appraisal

 • มีแบบฟอร์ม เครื่องมือ และกระบวนการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรที่ง่ายต่อการนำไปใช้จริง

Career Path Planning

Career Path Planning

 • บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน เมื่อเห็นถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • มีกรอบชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่จำเป็น สำหรับแต่ละตำแหน่ง เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้า

Succession Planning

Succession Planning

 • สามารถระบุกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กรอย่างชัดเจน
 • มีเกณฑ์การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบและมีแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่มีศักยภาพ

Human Resource Digitization

Human Resource Digitization

 • ปรับเปลี่ยนงาน HR จากงานเอกสารน่าเบื่อสู่งานเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น
 • กระจายงาน HR ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในข้อมูลส่วนตน

Salary Survey

Salary Survey

 • เทียบเคียงเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • สร้างความเป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับตลาดได้
 • ตอบสนองยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงาน

Engagement Employee

Engagement Employee

 • เพื่อทราบความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร ที่มีต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 • เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่องาน
 • เพิ่มแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน

Training Curriculum Design

Training Curriculum Design

 • เพื่อสร้างหลักสูตรมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในทุกตำแหน่งและสายงาน
 • เป็นรากฐานสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร (ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม) เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

CSR ช่วยท่านได้อย่างไร

ตอนที่ 1 โอกาสอยู่ข้างหน้า… จะคว้ามาอย่างไร

บริษัทกำลังจะเปิดสาขาใหม่ใน 1 ปีข้างหน้า แต่ฝ่ายบุคคลประเมินความพร้อมแล้ว จะต้องใช้เวลาถึง 3 ปี แต่ผู้บริหารต้องการให้มีการขยายสาขาภายใน 1 ปีจากนี้ บริษัทจะต้องทำอย่างไร

ตอนที่ 2 พร้อมหรือยัง… สำหรับความยิ่งใหญ่

บริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานแล้ว แต่ทางบริษัทลูกค้าไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ยังคงเก็บไว้บนหิ้งสวยหรู ด้วยความภูมิใจว่า ใช้บริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ดำเนินการให้ ฝ่ายบุคคลไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง เนื่องจากมีปัญหาด้านกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากสถานภาพเดิมไปสู่สถานภาพใหม่ บริษัทจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ตอนที่ 3 เปลี่ยนคน แต่ไม่เปลี่ยนหลักการ

การหมุนเวียน MD หรือ CEO ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทำให้เกิดปัญหาว่า MD คนใหม่ จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่แตกต่างไปจากเดิม ในทุกวาระที่มีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการทำงานเสมือนว่าต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ในทุกๆ ครั้ง สถานการณ์เช่นนี้องค์กรควรมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ตอนที่ 4 เป็น SME..ก็สบายได้

ปัญหาหลักของบริษัท SME ขนาดเล็กส่วนใหญ่คือ ไม่สามารถที่จะรักษาคนเก่ง คนดี ให้อยู่กับบริษัทได้ เมื่อบริษัททำการพัฒนาพนักงานจนเก่งแล้ว ถึงเวลาที่พนักงานจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทำประโยชน์ให้บริษัท แต่ผลก็คือพนักงานลาออกไปอยู่บริษัทที่ใหญ่กว่า ทำให้เจ้าของกิจการ จะต้องเริ่มต้นเช่นนี้ใหม่อยู่เรื่อยๆ ทำให้กิจการไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้

ตอนที่ 5 ต้องการตัวช่วย เก่งๆ ดีๆ หาที่ไหน

เมื่อบริษัทขยาย และเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ความรู้ ความสามารถ และการปรับตัวของพนักงาน ไม่สามารถตอบความต้องการของธุรกิจได้ หากต้องจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สูง จะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงเกินกำลังความสามารถในการจ่าย แต่ลักษณะงานที่ต้องใช้บุคลากรระดับนี้อาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ และเป็นครั้งคราวเท่านั้น บริษัทจะมีทางเลือกในการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพอย่างไร

ตอนที่ 6 ออกนอกระบบ เมื่อราชการต้องกลายร่างเป็นเอกชน

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากข้าราชการ มาเป็นพนักงานของรัฐ หรือ องค์การมหาชน เกิดความยุ่งยาก ทั้งปัญหา generation gap ระหว่างคนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่ ควรมีการจัดการอย่างไร เพื่อให้ประสานความแตกต่างระหว่าง 2 วัฒนธรรม และ 2 โครงสร้างเงินเดือน

Our Clients

(More Details in Clients’ Challenges)

2015-2016
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2006-2008
2004-2005