Organization Analysis

Organization Analysis

 • ทราบถึงจุดเด่น และปัญหาหลักที่แต่ละหน่วยงานควรปรับปรุง

Organization Redesign

Organization Redesign

 • จัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางธุรกิจ

Role Clarification

Role Clarification

 • ระบุบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของทุกตำแหน่งในหน่วยงานอย่างชัดเจน
 • ลดปัญหาการเกี่ยงงาน หรือปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนกัน

Job Evaluation

Job Evaluation

 • ทราบถึงความสำคัญของแต่ละตำแหน่งงานที่มีต่อองค์กร
 • เกิดโครงสร้างองค์กรเชิงสัมพันธ์ในการเปรียบเทียบค่างานของแต่ละตำแหน่ง

Salary Structuring & Benefits Analysis

Salary Structuring & Benefits Analysis

 • การจ่ายเงินเดือนที่เป็นธรรมและสามารถสู้กับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
 • เงินเดือนที่เหมาะสม เป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

Knowledge Management

Knowledge Management

 • ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญาในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก
 • เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรมาสู่วัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้

Performance Management

Performance Management

 • เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นธรรม

Competency Development

Competency Development

 • กำหนดสมรรถนะความสามารถหลักที่สำคัญสำหรับองค์กรอีกทั้งสามารถประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงานและสร้างพจนานุกรม (Dictionary) สำหรับใช้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

Competency Appraisal

Competency Appraisal

 • มีแบบฟอร์ม เครื่องมือ และกระบวนการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรที่ง่ายต่อการนำไปใช้จริง

Career Path Planning

Career Path Planning

 • บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน เมื่อเห็นถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • มีกรอบชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่จำเป็น สำหรับแต่ละตำแหน่ง เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้า

Succession Planning

Succession Planning

 • สามารถระบุกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กรอย่างชัดเจน
 • มีเกณฑ์การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบและมีแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่มีศักยภาพ

Human Resource Digitization

Human Resource Digitization

 • ปรับเปลี่ยนงาน HR จากงานเอกสารน่าเบื่อสู่งานเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น
 • กระจายงาน HR ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในข้อมูลส่วนตน

Salary Survey

Salary Survey

 • เทียบเคียงเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • สร้างความเป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับตลาดได้
 • ตอบสนองยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงาน

Engagement Employee

Engagement Employee

 • เพื่อทราบความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร ที่มีต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 • เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่องาน
 • เพิ่มแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน

Training Curriculum Design

Training Curriculum Design

 • เพื่อสร้างหลักสูตรมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในทุกตำแหน่งและสายงาน
 • เป็นรากฐานสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร (ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม) เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

News and Events (คลิกเพื่อดูรูปภาพ)

ติดตาม VDO Teaching Online เร็วๆ นี้

Our Clients
Click on logo for more details 


2021-2022
2019-2020
2017-2018
2015-2016
KCG Corporation > Click for more details Thai Inno Food > Click for more details SBO > Click for more details Rutinin Eye Hospital > Click for more details CEC > Click for more details
AGC > Click for more details Real Motosports > Click for more details NBTC > Click for more details T Engineer Corporation > Click for more details Gulico > Click for more details แมงป่อง > Click for more details
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2006-2008
2004-2005