บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด – CSR Group Consulting

บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาและการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลในหลายๆ แขนง เรามีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารขององค์กร โดยการสร้างกลไกทางด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบจนสามารถดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติ และยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเราเชื่อว่า

“คุณภาพของบุคลากรเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร”

และเป็นหัวใจหลักที่สำคัญที่สุดขององค์กรทุกองค์กรบริษัท

ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด (CSR Consulting Group) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลัง อยู่ในมาตรฐานระดับ “1” (หมายเลข 4181) มีประสบการณ์ 17 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital)ของภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่-กลาง รวมกันประมาณ 70 แห่ง

Our Professional Services

1 Organization Analysis
การวิเคราะห์องค์กร
2 Organization Redesign
การปรับโครงสร้างองค์กร
3 Role Clarification
การจัดทำบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน
4 Job Evaluation
การประเมินค่างาน
5 Salary Structuring & Benefit Analysis
การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและวิเคราะห์ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
6 KPI Development
การพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
7 Competency Development
การพัฒนาสมรรถนะความสามารถของพนักงาน
8 Competency Appraisal
การประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงาน
9 Career Path Planning
การจัดทำแผนความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน
10 Succession Planning
การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งพนักงาน
11 Training Curriculum Design
การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม
12 Salary Survey
การสำรวจอัตราค่าจ้างเงินเดือน
13 Knowledge Management
การจัดการความรู้
14 Employee Engagement Survey
การสำรวจความผูกพันของบุคลากร

 


CSR Consulting Group – Client Reference

เอกชน 55 แห่ง

Size S

Size M

Size L

ภาครัฐ 15 แห่ง


Contact Us

CSR Consulting Group Co., Ltd.

Contact: คุณอันนา (Anna) โทร. 02-196-2386
Email : anna@csrgroup.co.th
http://www.facebook.com/csrgroup.co.th

LINE
@csrgroup
Website
www.csrgroup.co.th