วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

ตำแหน่ง : Management Consultant
สถานที่ทำงาน : บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป  จำกัด
ที่อยู่ปัจจุบัน : 5/38-5/39 บ้านกลางเมืองรัชวิภามอนติคาร์โล ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : 02 691 6821-3
แฟกซ์ : 02 691 6824
Website : www.csrgroup.co.th

การศึกษา Education

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • รองประธาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ประธาน คณะกรรมการสมาคมการค้า กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสถาบันอาหาร
 • รองประธาน บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ประวัติการทำงานเพื่อสังคม

 • อดีตกรรมการบริหารและเหรัญญิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี2549-2557
 • อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ผู้แทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2560

ประวัติการทำงานในกิจการส่วนตัว

 • ปัจจุบัน : Management Consultant บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
 • 2548-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • 2545-2548 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท มหาบูรพาสิ่งทอ จำกัด
 • 2544-2545 : ที่ปรึกษา บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด
 • 2540-2545 : ผู้จัดการฝ่ายส่งออก บริษัท มหาบูรพาสิ่งทอ จำกัด
 • 2535-2545 : ผู้จัดการฝ่ายส่งออก บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ประวัติการทำงานด้านสังคม

 • 2544-2545
  กรรมการบริหารโรงเรียนราษฎร์วิทยา
 • 2549-2553
  กรรมการ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการจัดซื้อโดยรัฐของประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • 2552-2553
  คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษามาตรฐานและหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
 • 2550-2554
  กรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการนิติศาสตร์
  กรรมการ คณะกรรมการจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ
 • 2551
  กรรมการ คณะทำงานเพื่อสร้างภาพพจน์สินค้าและบริการส่งออกของไทย
 • 2551-2556
  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
 • 2553-2556
  กรรมการ คัดเลือกผลิตภัณฑ์จาก 15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งกระบวนการผลิตแผนการตลาด และส่งเสริมการขายและร่วมออกงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ(กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
 • 2554-2556
  กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 2555-2556
  กรรมการ คณะทำงานพัฒนารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
 • 2555-2557
  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
 • 2556
  กรรมการ คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2556-2558
  อุปนายก สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และประธานกลุ่มผักผลไม้
 • 2559
  กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 2556-ปัจจุบัน
  กรรมการ คณะกรรมการสร้างภาพลักษณ์สถาบัน วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
  กรรมการ คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบและการสื่อสารอุตสาหกรรม
 • 2557-ปัจจุบัน
  ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • 2558-ปัจจุบัน
  นายก สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • 2560-ปัจจุบัน
  ผู้แทน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2560
 • 2558-ปัจจุบัน
  กรรมการ สถาบันอาหาร
  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)
 • 2560-ปัจจุบัน
  กรรมการ คณะกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  วาระปี 2560-2561
  กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
  ประธาน คณะกรรมการสมาคมการค้า กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการอาเซียน วาระปี 2560-2561
  กรรมการ คณะกรรมการกลุ่มการค้าภายในประเทศวาระปี 2560-2561
  ประธาน คณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2560-2561

ประวัติการทำงานในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • 2555-2556
  เลขานุการ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการศึกษาโครงการ Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลกการลงทุน ของประชาชนเพื่อประชาชน
  เลขานุการ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา
  สมาชิก คณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาและจัดทำความเห็นเรื่องแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบการขนส่ง
 • 2553-2557
  สมาชิก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วาระปี 2553-2556
  สมาชิก คณะทำงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  สมาชิก คณะทำงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  เลขานุการ คณะทำงาน สภาสัมพันธ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2556-2557
  กรรมการ คณะทำงานเพื่อศึกษาการพัฒนาโครงสร้างภาษีฯ
 • 2557
  เลขานุการ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย
  สมาชิก คณะทำงานสัมมนารักชาติรักแผ่นดิน

ประวัติการทำงานในสภาธุรกิจต่างๆ

 • 2549-2551
  กรรมการและเหรัญญิก สภาธุรกิจอาเซียน ASEAN-CCI
 • 2550-2554
  รองประธาน สภาธุรกิจไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
 • 2551-2553
  กรรมการ สภาธุรกิจ ACMECS
 • 2551-2557
  เหรัญญิก และกรรมการ สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
 • 2552-2554
  กรรมการ สภาธุรกิจไทย-อินเดีย
  กรรมการ สภาธุรกิจไทย-บังคลาเทศ
  กรรมการ สภาธุรกิจไทย-โรมาเนีย
  กรรมการ สภาธุรกิจไทย-อิหร่าน
  กรรมการ สภาธุรกิจไทย-เคนย่า
 • 2553-2554
  กรรมการ สภาธุรกิจไทย-ซีเรีย
 • 2553-2557
  เหรัญญิก สภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป
  เลขาธิการ สภาธุรกิจไทย-เขมร
 • 2555-2557
  เหรัญญิก สภาธุรกิจไทย-ยูนาน
  กรรมการ สภาธุรกิจไทย-บาห์เรน
  กรรมการ สภาธุรกิจไทย-บัลแกเรีย
  กรรมการ สภาธุรกิจไทย-ฮ่องกง
  กรรมการ สภาธุรกิจไทย-จีน
  กรรมการ สภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์
  กรรมการ สภาธุรกิจไทย-บังคลาเทศ

ประวัติการทำงานในมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม

 • 2551-2553
  ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการจัดซื้อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพม่า
 • 2549-2558
  กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม

ประวัติการทำงานในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • 2540-2549
  รองประธานและกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก
 • 2551
  กรรมการ คณะกรรมการโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
 • 2551-2555
  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหา
  กรรมการ คณะกรรมการสายงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
 • 2549-2553
  กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม
  กรรมการ คณะกรรมการสถาบันซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม
 • 2551-2553
  ประธาน คณะทำงานพิจารณาฐานะการเงิน
  ประธาน คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพในสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกัน และบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานโลจิสติกส์
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานแรงงาน
  กรรมการ คณะกรรมการจัดหาสำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใหม่
  กรรมการ คณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ
  กรรมการ คณะกรรมการโครงการจับคู่ธุรกิจ
  กรรมการ คณะกรรมการสายงานรายได้
  กรรมการ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กรรมการ คณะกรรมการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
  กรรมการ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  กรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการโครงการโลจิสติกส์
  อนุกรรมการ คณะกรรมการสาขาอุตสาหกรรมและ อนุกรรมการ การลงทุนสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศ
 • 2552-2553
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการตัดสินเชิดชูสภาอุตสาหกรรมจังหวัดดีเด่น
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(SMI)
  รองประธาน คณะทำงานจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs Clinic)
  กรรมการ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
  กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ
  กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสลากบำรุงกาชาดและหาผู้สนับสนุน
  กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของสมาชิกฯ
  กรรมการ คณะทำงานศูนย์ประสานงานพันธมิตร SME
  กรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ภายใต้ปีงบประมาณ 2552-2553
  กรรมการ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(SMI)
 • 2552-2555
  กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนิทรรศการ งานกาชาด
 • 2553
  ประธาน คณะทำงานฝ่ายการเงิน คณะทำงานจัดงานทอดกฐินสามัคคี วัดหาดทรายรี จ.ชุมพร
  รองประธาน คณะอนุกรรมการจัดงานทอดกฐินสามัคคี วัดหาดทรายรี จ.ชุมพร
  กรรมการ คณะกรรมการจัดงานทอดกฐินสามัคคี วัดหาดทรายรี จ.ชุมพร
 • 2554
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย
  กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสลากบำรุงกาชาด
  กรรมการ คณะกรรมการจัดสัมมนายุทธศาสตร์
  กรรมการ คณะทำงานเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมฯ
 • 2549-2555
  ประธาน คณะกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน งานกาชาด
  รองประธาน คณะกรรมการจัดงานกาชาด
  กรรมการ และเหรัญญิก คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด
  กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
  กรรมการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2551-2555
  กรรมการ คณะกรรมการสายงานองค์กรระหว่างประเทศ
 • 2553-2555
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกและนำเข้า
  ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
  รองประธาน คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  นายทะเบียน กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
  กรรมการ คณะกรรมการจัดงานแข่งขันกอล์ฟประเพณี 2010
  กรรมการ คณะทำงานจัดงานแข่งขันกอล์ฟประเพณี 2010
  กรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทย
  กรรมการ คณะอนุกรรมการ การศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับระบบการให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
  กรรมการ คณะทำงานเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการกำกับงานโลจิสติกส์
 • 2553-2555
  กรรมการ คณะกรรมการโครงการความร่วมมือหลักสูตรด้านโลจิสติกส์กับสถาบันการศึกษา
  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรม
 • 2554-2555
  กรรมการ คณะกรรมการ WTO
 • 2554-2556
  กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการคูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  กรรมการ คณะกรรมการจัดสัมมนายุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมฯ
  กรรมการ คณะทำงานบูรณาการด้านแรงงาน
 • 2549-2557
  กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  กรรมการบริหารและเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประธาน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2553-2557
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานแรงงาน
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการพหุภาคี
  กรรมการ คณะกรรมการสายงานพิธีการต่างประเทศ
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง
 • 2555-2557
  ที่ปรึกษา คณะกรรรมการสายงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  รองประธาน คณะกรรมการโครงการสร้างคนในองค์กรแห่งความสุขก้าวสู่ยุค AEC ในปี 2015
  กรรมการ คณะกรรมการบริหารสายงานเศรษฐกิจโลจิสติกส์
  กรรมการ คณะกรรมการโลจิสติกส์การค้า
  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือหุ้นส่วนเศรฐกิจเพื่อบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS/CMECS/MJ) สภาธุรกิจพม่า-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม)
  กรรมการ คณะกรรมการกิจการอาเซียน
  กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  กรรมการ คณะกรรมการ สายงานกิจกรรมสตรีและงานรายได้
  กรรมการ คณะกรรมการสายงานทะเบียน
 • 2557-2558
  กรรมการ คณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ
 • 2559
  กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 2549-ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก
 • 2553-ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
  รองประธาน คณะทำงานพิจารณาฐานะการเงิน
 • 2555-ปัจจุบัน
  รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
 • 2557-ปัจจุบัน
  กรรมการ คณะกรรมการความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศ
  กรรมการ คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
  กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการเป็นวิทยากร

 • บรรยาย เรื่องการตลาดระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก
 • บรรยาย เรื่องตลาดแรงงานอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • บรรยาย เรื่องการบริหารจัดการด้านการผลิต/บริการ ปี 2556
 • บรรยาย เรื่องอุตสาหกรรมอู่ซ่อมรถยนต์ไทยกับความท้าทายใน AEC
 • บรรยาย เรื่องทายาทธุรกิจ รุ่นที่ 2/2556 ภายใต้ “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่” (NEC) ประจำปี 2556
 • บรรยาย เรื่องโครงการค่ายบ่มเพาะทักษะด้านโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สัมมนา เรื่องทิศทางอุตสาหกรรมไทย หลังปี 2015 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สัมมนา เรื่องสร้างคนในองค์กรแห่งความสุขก้าวสู่ยุค AEC ในปี 2015 จ.ขอนแก่น , จ.ตาก , จ.หนองคาย
 • สัมมนา เรื่องปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร คณะอุตสาหกรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • บรรยาย เรื่องการปรับตัวรับยกเลิกสิทธิประโยชน์ GSP
 • บรรยาย หลักสูตรลดต้นทุน สู้วิกฤต พิชิตกำไร ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • รุ่นที่ 1/2556 จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 2/2556 จ.สกลนคร
  • รุ่นที่ 1/2557 จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 2/2557 จ.สุพรรณบุรี
  • รุ่นที่ 3/2557 จ.จันทบุรี รุ่นที่ 4/2557 จ.สุราษฎร์ธานี
  • รุ่นที่ 5/2557 จ.พัทลุง
 • บรรยาย หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการผลิต/บริการ ปี 2557 ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  บรรยาย หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญตามประเภทอุตสาหกรรมฯ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร รุ่นที่ 26(1/2557)
 • บรรยาย หลักสูตรการผลิตและการตลาด โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ NEC ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • บรรยาย เรื่องการตลาด
 • บรรยาย เรื่องโอกาสของธุรกิจอาหารไทยใน AEC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • เสวนา เรื่องกลยุทธ์นำเข้า ส่งออก เพื่อการค้าชายแดน
 • ผู้ร่วมอภิปราย เรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์และรองรับผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ระหว่างไทยกับปากีสถานรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • บรรยาย เรื่อง เทคนิคการเจาะตลาดสำหรับผู้ส่งออกรายใหม่
 • ผู้ร่วมอภิปราย เรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-แคนาดา และผลกระทบต่อไทย
 • สัมมนา เรื่องความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
 • สัมมนา เรื่อง จาก ASEAN สู่ RCEP : ทิศทางการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าของไทยเป็นเช่นไร?
 • เสวนา ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ FTA : เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก
 • เสวนา เสริมทัพรับโอกาสธุรกิจไทย การค้าสู่ตลาดอาเซียน “ศักยภาพอาหารสำเร็จรูปไทย :พอหรือไม่ปากท้องชาติอาเซียน”
 • สัมมนา ระดมความเห็นต่อร่างข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบตรวจสอบและการให้รับรอง
  ด้านสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
  และอาหารแห่งชาติ
 • ผู้ดำเนินรายการเสวนา อุตสาหกรรมไทย….ผู้นำอาเซียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้ดำเนินรายการสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2557 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • เสวนา โอกาสของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินธุรกิจด้านเกษตรและเกษตรแปรรูป ปี 2558
 • สัมมนา บทบาทของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรยุคใหม่ ปี 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • สัมมนา การค้าระหว่างประเทศ ปี 2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อบรม “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (NEC) รุ่นที่ 1/2558 ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • แนวคิดการเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจ(การประเมินแนวคิดทางธุรกิจ)
 • วิธีการถ่ายภาพสินค้าอย่างง่ายเพื่อการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์
 • การบริหารจัดการด้านการตลาด
 • เสวนา ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขัน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • อบรม “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (NEC) รุ่นที่ 2/2558 ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การบริหารจัดการด้านการตลาด
 • ภาพรวมการเขียนแผนธุรกิจ
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • เสวนา กลยุทธ์สินค้าอาหาร (OTOP) กับการเข้าสู่ตลาด ASEAN Plus จ.สิงห์บุรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา เปิด AEC เชียงใหม่ รุก-รับ อย่างไร จ.เชียงใหม่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา เข้าใจมาตรฐานสินค้า ASEAN Plus : พัฒนาสู่ผู้ประกอบการส่งออก จ.ลำพูน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • บรรยาย กลยุทธ์การทำตลาดส่งออกและพัฒนาสินค้าให้แข่งขันได้ สำนักงานและพัฒนาองค์ความรู้
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Know Global-Build Local” เข้าใจตลาด พัฒนาจากองค์ความรู้ –กลยุทธ์การทำตลาดส่งออก และพัฒนาสินค้าให้แข่งขันได้ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 • สัมมนา สร้างโอกาสผู้ประกอบการสู่ตลาด ASEAN Plus จ.พิจิตร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา การปรับตัวของประเทศไทยต่อการเข้าสู่ตลาด ASEAN Plus”  จ.นนทบุรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา กลยุทธ์การนำสินค้าของจังหวัดนครนายกเข้าสู่ตลาด ASEAN Plus จ.นครนายก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา เข้าใจมาตรฐานสินค้าส่งออก โอกาสขยายการส่งออกที่ยั่งยืน จ.ชัยนาท กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา รับรู้เป็นผู้ประกอบการ แก้ไขปัญญา SMEs อย่างยั่งยืน จ.ชัยนาท กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา แกะรอยยุทธศาสตร์ฮาลาล ชอบ กดไลค์ ใช่ คือโอกาสทอง สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์
 • เสวนา เจาะตลาด ASEAN Plus สินค้ารุ่ง-ร่วง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหา SMEs กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จ.ตาก จ.สตูล
 • เสวนา FTA ส่งออกง่ายกว่าที่คิด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา ผู้ประกอบการค้าเสรีและสถานการณ์ผลกระทบต่อการค้าการลงทุนสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย
 • สัมมนาโครงการก้าวแรกสู่อาชีพ-ผู้ประกอบการมืออาชีพยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • การให้คำปรึกษาแนะนำเขตเศรษฐกิจพิเศษและวิทยากรสัมมนา Business Forum ปี 2559 จ.สงขลา ,
  จ.หนองคาย, จ.นครพนม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs
  ใน 18 กลุ่มจังหวัด Green and Clean Product จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บรรยาย Selling and regulation มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • เสวนาการวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าของกลุ่มฯ จังหวัด จ.นครปฐม
 • กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ปี งบประมาณ 2559 จ.สงขลา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • บรรยาย สถานการณ์การค้า การลงทุนของ ASEAN+3 โดยรวมจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เจาะลึกสิทธิประโยชน์
  ในด้านการค้าหรือการลงทุนเกาหลี
 • บรรยาย แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เกาหลีบรรยาย กระบวนการส่งออกและมาตรฐานสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทยไปเกาหลี
 • บรรยาย เทคนิคการเจรจาธุรกิจและการต่อรองในงานแสดงสินค้า
 • บรรยาย รู้จริง รู้ลึกการค้า การลงทุนใน FTA โดยเน้น CLMV จ.อุดรธานี จ.บุรีรัมย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้ดำเนินรายการ เสวนาพิเศษรู้ทันเศรษฐกิจ ก้าวทันเทคโนโลยีอาหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • เสวนา เจาะลึกรายกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศ CLMV ในกลุ่ม “อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสำเร็จรูป
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • สัมมนา รู้จริง รู้ลึกการค้า การลงทุนใน FTA โดยเน้น CLMV จ.เชียงใหม่ ,จ.สุราษฎร์ธานี ,จ.ขอนแก่น , จ.พิษณุโลก ,จ.นราธิวาส จ.พระนครศรีอยุธยา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศไทย
 • สัมมนา แนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่ :
  กรณีศึกษาภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA)
 • อบรม หลักสูตร Innovative Food Entrepreneur Programme (IFEP) “InnoBiz: Case Study of
  Business Innovation” สถาบันอาหาร
 • เสวนา มาตรฐานชุดทดทอบจุลชีววิทยา โอกาส ความท้าทายของประเทศไทย
 • เสวนา การออกแบบ Packaging ให้โดนใจลูกค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ยุคการค้าเสรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา เรียนรู้พฤติกรรมผู้ซื้อในตลาด CLMV กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา Branding and Packing เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • สัมมนา ความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ภายใต้การเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • สัมมนา Branding and Packaging จ.ชลบุรี ,จ.อุดรธานี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • สัมมนา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องก้าวทันกระแสการค้าโลก จ.สงขลา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้สิทธิ์ภายใต้ FTA พร้อมทังปมปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา โอกาสสินค้าไทยในตลาดสวิสเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ กรมการค้าต่างประเทศ
 • สัมมนา Thailand 4.0 “ก้าวทันผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ๔.๐” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ.นครสวรรค์
 • สัมมนา พัฒนาอาหารอย่างไรโดนใจ สว(สูงวัย) จ.เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
 • สัมมนา โครงการ Smart Thai Bix จ.ลำปาง ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • เสวนา วิเคราะห์ศักยภาพสินค้าผลไม้และแปรรูปของสหกรณ์เพิ่มโอกาสทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • สัมมนา การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME อย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • สัมมนา ภาครัฐส่งเสริมพัฒนาอย่างไรให้ชัดๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินกิจการของ SMEs
  ในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปด้อย่างแท้จริง
 • สัมมนา FTA พัฒนา SMEs/OTOP/วิสาหกิจชุมชน สู่ Thailand 4.0 จ.พิษณุโลก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  พิจิตร อุดรธานี นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี
 • เสวนา สถานการณ์และแนวโน้มมาตรฐานการเกษตรโลกที่ไทยต้องเผชิญหน้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา อุตสาหกรรมอาหารในยุค THAILAND 4.0 สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • เสวนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสู่ไทยแลนด์ 4.0 และ การวิเคราะห์ศักยภาพสินค้า เพิ่มโอกาสทางการค้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สัมมนา FTA สร้างมูลค่า สร้างโอกาสทางการค้า จ.พระนครศรีอยุธยา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา FTA สร้างโอกาสทางการค้า SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน จ.นครปฐม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • เสวนา ทิศทางอุตสาหกรรมอาหารในยุค 4.0 จ.เชียงใหม่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)