ดร.ธีราวุฒิ คงปรีชา

ตำแหน่ง : Management Consultant
สถานที่ทำงาน : บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป  จำกัด
ที่อยู่ปัจจุบัน : 5/38-5/39 บ้านกลางเมืองรัชวิภามอนติคาร์โล ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : 02 196 2386
แฟกซ์ : 02 196 2276
Email : theerawuti@csrgroup.co.th
Website : www.csrgroup.co.th

การศึกษา (Education)

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
 • ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิจัย (Research)

 • ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การสำรวจเพื่อจัดบริการไปรษณีย์โทรเลขในท้องถิ่นชนบทไทย ปี 2525
 • ได้รับทุนจาก UNESCO ทำการวิจัยเรื่อง Communication Policies in Thailand: A Study Report (ภาษาอังกฤษ) ปี 2528
 • ทำวิจัยระดับปริญญาเอกเรื่อง ตัวแบบกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจไทย ปี 2553

ความเชี่ยวชาญพิเศษ (Specialisation)

 • Human Resource Management and Development
 • Employee Engagement
 • Knowledge Management
 • HR Digitization

ประวัติการทำงาน (Work Experience)

 • 2010 – ปัจจุบัน : บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด
  ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
 • 1994 – 2009 : บริษัท ทรู (เทเลคอม เอเซีย) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  Vice President – HR / First Vice President – HR&D / Deputy Director – HR Policy & Strategy
 • 1985 – 1994 : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด
  Personnel Manager
 • 1972 – 1985 : กรมไปรษณีย์โทรเลข
  รับราชการ

Professional Social Contribution

 • 2017 – ปัจจุบัน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
  อนุกรรมการบุคคล
 • 2011 – ปัจจุบัน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
  อาจารย์พิเศษ
 • 2011 – ปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)
  กรรมการตรวจสอบ
 • 2009 – ปัจจุบัน : สำนักงานคณะกรรมกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)
  อนุกรรมการบุคคล
 • 2005 – ปัจจุบัน : สำนักงานคณะกรรมกรรมพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
  อนุกรรมการบุคคล