สมไทย วัฒนพรพรหม

ตำแหน่ง : Management Consultant
สถานที่ทำงาน : บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป  จำกัด
ที่อยู่ปัจจุบัน : 5/38-5/39 บ้านกลางเมืองรัชวิภามอนติคาร์โล ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : 02 196 2386
แฟกซ์ : 02 196 2276
Email : somthai@csrgroup.co.th
Website : www.csrgroup.co.th

การศึกษา Education

 • ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม IE จาก Asia Institute of Technology (ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน)
 • ระดับปริญญาโท คณะพาณิชย์และการบัญชี ด้านMBA จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมพิเศษ

 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาโท ITMS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาโท Enterprise Architecture คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ประกอบการ ของ TICTA (Thailand ICT Award) (2550 – 2558)

ความเชี่ยวชาญพิเศษ (Specialisation)

 • Certificate: ITIL version 3 Foundation
 • Certificate: ITIL version 3 Intermediate, Service Transition.
 • Certificate: ITIL version 3 Intermediate Service Operation.
 • Certificate: ITIL version 3 Intermediate, Continual Service Improvement.
 • ISO27001 (IT Security Standard)
 • Project Management
 • Employee Satisfaction Survey
 • Competency Development
 • Competency Appraisal
 • Career Path Planning
 • Succession Planning
 • ISO2000 (IT Service Management Standard)

ประวัติการทำงาน (Work Experience)

 • 2017 – ปัจจุบัน : บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
  Management Consultant
 • 2015 – 2016 : TISCO Financial Group
  Head of Transformation FVP
 • 2007 – 2015 : True Information Technology Corp, IT of True Corporation. Ltd.
  IT Deputy Director and Head of IT Service and Operation Department.
 • 2004 – 2006 : True Corp and True move
  IT Deputy Director and Head of IT Application Delivery Department, of both Company
 • 2000 – 2004 : TA-Orange Co. Ltd.
  Head of IT Application Department
 • 1996 – 2000 : Telecom Asia Pub. Co. Ltd.
  AVP of CCSS (Computerized Customer Service System) Department.
 • 1995 : Telecom Asia Pub. Co. Ltd.
  Senior Manager, Data Center Dev.
 • 1993 – 1994 : Telecom Asia Pub. Co. Senior
  Manager, Commercial Systems Dev.
 • 1992 – 1993 : TNSS Ltd.
  Department Manger
 • 1983 – 1992 : Esso Standard Thailand Ltd.
  System Programmer, and System Analyst and Project Leader
 • 1982 : Sahaviriya Infor-tech Co.
  System Engineer