ตอนที่ 4 เป็น SME..ก็สบายได้

ตอนที่ 4 เป็น SME..ก็สบายได้

ปัญหาหลักของบริษัท SME ขนาดเล็กส่วนใหญ่คือ ไม่สามารถที่จะรักษาคนเก่ง คนดี ให้อยู่กับบริษัทได้ เมื่อบริษัททำการพัฒนาพนักงานจนเก่งแล้ว ถึงเวลาที่พนักงานจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทำประโยชน์ให้บริษัท แต่ผลก็คือพนักงานลาออกไปอยู่บริษัทที่ใหญ่กว่า ทำให้เจ้าของกิจการ จะต้องเริ่มต้นเช่นนี้ใหม่อยู่เรื่อยๆ ทำให้กิจการไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้