ตอนที่ 3 เปลี่ยนคน แต่ไม่เปลี่ยนหลักการ

ตอนที่ 3 เปลี่ยนคน แต่ไม่เปลี่ยนหลักการ

การหมุนเวียน MD หรือ CEO ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทำให้เกิดปัญหาว่า MD คนใหม่ จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่แตกต่างไปจากเดิม ในทุกวาระที่มีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการทำงานเสมือนว่าต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ในทุกๆ ครั้ง สถานการณ์เช่นนี้องค์กรควรมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างไร