CSR8 : การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

ระยะเวลาของหลักสูตร : 2 วัน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ผู้บริหารระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่า

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถนำไปวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ และการควบคุมติดตาม ประเมินผลงานให้ประสบความสำเร็จ

สาระสำคัญของหลักสูตร :
1. แนวคิดและหลักการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
2. องค์ประกอบในการวางแผนเชิงกลยุทธ์

– การทำ SWOT Analysis
– แนวทางในการทำ Benchmarking

3. กระบวนการทำแผนกลยุทธ์

– การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
– การกำหนดภารกิจ (Mission)
– การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective)
– การกำหนดกลยุทธ์ (Strategies
– การกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

การประเมินผลการฝึกอบรม : ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินหลักสูตรและวิทยากรโดยผู้เข้าอบรม การสังเกตการณ์และรวบรวมข้อเสนอแนะโดยผู้บริหารโครงการ และใช้เกณฑ์ผ่านการอบรมจากระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90%