CSR5 : Problem Solving and Decision Making

ระยะเวลาของหลักสูตร : 2 วัน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ผู้บริหาร
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

วัตถุประสงค์ :
มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางเลือกต่างๆมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาความยุ่งยาก จนสามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน

สาระสำคัญของหลักสูตร :
หัวข้อการวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เกณฑ์ในการตัดสินใจ การตัดสินใจชนิดต่าง ๆ, กรณีศึกษา นักบริหารที่ดีกับกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

การประเมินผลการฝึกอบรม : ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินหลักสูตรและวิทยากรโดยผู้เข้าอบรม การสังเกตการณ์และรวบรวมข้อเสนอแนะโดยผู้บริหารโครงการและใช้เกณฑ์ผ่านการอบรมจากระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90%