CSR4 : Employee Selection Technique

ระยะเวลาของหลักสูตร : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานและสามารถทำการตัดสินใจเพื่อรับพนักงานได้ตรงตามคุณลักษณะและความจำเป็นของตำแหน่งงานที่ต้องการได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

สาระสำคัญของหลักสูตร :
1. Reflect on your past experience
2. Identify critical requirement for the position
3. Interview Process
4. Apply effective interview techniques
5. How to phase behavioral questions
6. How to probe for more information
7. Role plays & Debriefing I
8. Data Evaluation

การประเมินผลการฝึกอบรม : การสำเร็จหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 90% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร