CSR1 : Effective Communication

ระยะเวลาของหลักสูตร : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

วัตถุประสงค์ :
หลักการสื่อสาร “กุญแจสื่อสาร” และ “แนวทางการสื่อสาร” เป็นแนวทางในอันที่จะตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล และความต้องการใน การปฏิบัติงานของบุคคล

สาระสำคัญของหลักสูตร :
1. บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
2. หลักการสื่อสารโดยใช้ “กุญแจสื่อสาร” และ “แนวทางสื่อสาร”
3. ความต้องการส่วนบุคคล และความต้องการในการปฏิบัติงานของบุคคล

การประเมินผลการฝึกอบรม : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 90% ระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร