บริษัท บริษัทที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด และ สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ต.พ.ส.) (2563) การประชุมเสวนาระหว่างกรรมการ อนุกรรมการและสมาชิก เรื่องทิศทางและเป้าหมายของ ตพส. ไทย วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563