Voice of HR ตอนที่ 8 รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต (INMU)

Voice of HR วันที่ 22 เมษายน 2558

สัมภาษณ์ รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (INMU) ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานวิจัยแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กไทยในวัยเรียน เผยแพร่ความรู้และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาเด็กไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ในระดับอาเซียน สถาบันโภชนาการมีกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างไรที่ทำให้บุคลากรซึ่งมีวัยต่างกันมาทำงานร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจในการแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กไทยจนบรรลุผลสำเร็จ