Voice of HR ตอนที่ 6 คุณสุกิจ คงปิยาจารย์ (HS Group)

Voice of HR วันที่ 8 เมษายน 2558

สัมภาษณ์ คุณสุกิจ คงปิยาจารย์ บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด เริ่มจากการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปเล็กๆ และเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีพนักงานหลายพันคน บริษัทต้องการที่จะมีการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทำงานเป็นสากลมากขึ้น บริษัทใช้กลยุทธ์อย่างไรในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ลดความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและวัย ตลอดจนปรับกระบวนการทำงานให้แนวทางเดียวกันและเป็นมาตรฐานสากล