Voice of HR ตอนที่ 1 คุณศิริชัย รัศมีจันทร์ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Voice of HR วันที่ 4 มีนาคม 2558

สัมภาษณ์ คุณศิริชัย รัศมีจันทร์ กลุ่มบริษัท SAMART นอกจากประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจครอบครัวไปสู่การเป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมและ IT ของประเทศแล้ว ยังมีเคล็ดลับที่น่าสนใจคือ การใช้กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาพนักงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน