Voice of HR ตอนที่ 4 พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท (อพท.)

Voice of HR วันที่ 25 มีนาคม 2558

สัมภาษณ์ พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็น Change Leader ที่จะพัฒนา SME ด้านการท่องเที่ยวให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อพท. ใช้กลยุทธ์อย่างไร ในการนำการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและการพัฒนาบุคคลมาใช้ ในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรจนบรรลุผลสำเร็จ