Voice of HR ตอนที่ 10 คุณจรัญ เกสร (L.P.N. Deverlopment Group)

Voice of HR วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

สัมภาษณ์ คุณจรัญ เกสร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ บริษัทใช้กลยุทธ์อะไรจึงทำให้สามารถลดปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าลง 3 เท่า เพิ่มฐานลูกค้าขึ้น 3 เท่า สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 3-4 ชม. และที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าและชุมชน