เคล็ดลับบริหารคน สู่ความยั่งยืนองค์กร

โดย อิศรา ดิสรเตติวัฒน์
บริษัท ที่ปรึกษา ซี แอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
email : easra@csrgroup.co.th
กรกฎาคม 2560

เคล็ดลับบริหารคน สู่ความยั่งยืนองค์กร

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สังคมดิจิทัลทำให้หลายองค์กรเริ่มมองหาความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน การดึงดูดคนดีคนเก่งให้มาร่วมงานกับองค์กร และการรักษาเอาไว้ให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร

องค์กรส่วนใหญ่คิดว่าการอัดฉีดด้วยเงินเพียงอย่างเดียวเป็นทางออก แต่ลืมวิเคราะห์ไปว่า สังคมการทำงานในปัจจุบันประกอบด้วยหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงาน ตลอดจนร่วมหัวจมท้ายกับองค์กร

เรามาดูกันนะคะว่า ปัจจัยหลักอะไรทำให้คนอยากมาอยู่กับเรา หรือทำให้คนไม่อยากออก หรือทำให้คนรักผูกพันกับองค์กรต้องเริ่มจากอะไรบ้าง

รักษาคนดีคนเก่งได้อย่างไร ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ได้รับคำถามอยู่เสมอเกี่ยวกับการดึงดูดและรักษาคนดีคนเก่งในองค์กร โดยเฉพาะในยุคนี้ที่คนเก่งหายากซะจริงๆ ฝึกมาแทบแย่ เดี๋ยวก็มีคนมาดึงไปแล้ว จะหาใหม่ก็สู้ค่าตัวไม่ไหว ไม่รู้จะทำอย่างไร

ปัจจุบันการคัดเลือกคนเข้าทำงานที่ตรงตำแหน่ง ก็หายากแล้ว การจะรักษาคนทำงานที่ทั้งเก่ง และยอมร่วมหัวจมท้ายกับองค์กรไปนานๆ ยิ่งยากขึ้นอีก

ในยุคที่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ความรู้ขององค์กรที่จะผลิตสินค้าและบริการต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วย ดังนั้นสิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการรับพนักงานคือ ความสามารถในการเรียนรู้ (Learnable) และพัฒนาได้ (Trainable)

กระบวนจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความอยู่รอดและเจริญเติบโตขององค์กร เพราะเมื่อวิทยาการทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องอย่างที่ไม่เคยปรากฏ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติของคนทำงาน โดยองค์กรกลายเป็นแหล่งเพิ่มพูนและยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีของทีมงาน

ในอดีตนั้น องค์ความรู้หนึ่ง กว่าจะได้มา อาจจะต้องใช้เวลาถึง 10 ปี แต่ในปัจจุบัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู้จาก Tacit Knowledge (ความรู้ที่ติดอยู่กับตัวคน) หรือ Implicit Knowledge (ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การทำงาน) ให้เป็น Explicit Knowledge (ความรู้ที่ชัดแจ้งในรูปแบบของสื่อต่างๆ เช่น CD, VDO) นั้น อาจเรียนรู้ได้เพียงชั่วข้ามคืน

สิ่งที่ผู้นำองค์กรจะต้องทำคือ การจัดเตรียมองค์ความรู้เหล่านี้ให้แก่ บุคลากร  และบุคลากรจะต้องเรียนรู้ (Catch Up) ความรู้เหล่านั้นอย่างรวดเร็ว สามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด ขณะเดียวกันองค์กรจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน (High Cash and Non-Cash Rewards) เพื่อตอบแทนผลงาน (Contribution) ของพนักงานที่มีต่อองค์กรให้เหมาะสม

จากนั้น เมื่อได้ “คนเก่ง” แล้ว ก็ต้องหา “คนเก่ง” ที่เป็น “คนดี”

คำว่า คนดี ในนิยามของแต่ละองค์กรอาจจะแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วจะครอบคลุมถึงคุณลักษณะดังนี้

  1. มีความตั้งใจ พร้อมที่จะพัฒนา และเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ (Passion)
  2. มีทัศนคติที่ดี (Good Attitude) พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้กับเพื่อนร่วมงาน (Synergy)
  3. มีความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในงาน (Integrity)
  4. เน้นความสำเร็จของงานและองค์กรเป็นที่ตั้ง (Accomplishment)
  5. รอบรู้ และรับผิดชอบในงานที่ทำ (Accountability)

ในกระบวนการสรรหาคนดี คำตอบมักจะไม่ได้มาจากผู้ประเมินเพียงคนเดียว แต่จะมาจากการประเมินของบุคคล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน/ ผู้รับบริการ และลูกน้อง ในปัจจุบันหลายองค์กรก็ได้ใช้เครื่องมือประเมินแบบดิจิทัล ซึ่งทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นความลับ และมีความแม่นยำสูง

ในอดีต องค์กรส่วนใหญ่มักจะนิยม Built หรือ Buy คนเก่งให้มาอยู่ในองค์กร ในหลากหลายด้าน แต่ปัจจุบัน สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างมาก ทุกองค์กรมีข้อจำกัดในเรื่องการบริหารต้นทุน ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านบุคลากร ทางเลือกของหลายองค์กรก็คือ การสร้างหุ้นส่วนธุรกิจ (Partnership) โดยเลือกทำงานเฉพาะด้านที่ถนัด และหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อทำงานในด้านที่ตนเองไม่ถนัด ด้วย Concept นี้ ทำให้ องค์กรสามารถสร้างผลงาน (Results) และตอบโจทย์พันธกิจขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว หรือในช่วงเวลาที่ต้องการ

โดยสรุป ในการรักษาคนเก่ง คนดี ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น องค์กรจะต้องคำนึงถึง 5 เรื่อง คือ

  1. กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  2. การสร้างแรงจูงใจ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน (High Cash and Non-Cash Rewards) เพื่อตอบแทนผลงานที่โดดเด่นของพนักงาน
  3. การสรรหา Talent ซึ่งก็คือ คนเก่ง และคนดีขององค์กร
  4. การสร้างหุ้นส่วนธุรกิจ  (Partnership) โดยเลือกทำงานเฉพาะด้านที่ถนัด และหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อทำงานในด้านที่ตนเองไม่ถนัด
  5. การนำเอา Digital Technology Tools มาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และแม่นยำสูง