Airplane Model เข็มทิศธุรกิจ

โดย อิศรา ดิสรเตติวัฒน์
บริษัท ที่ปรึกษา ซี แอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
email : easra@csrgroup.co.th
สิงหาคม 2560

Airplane Model เข็มทิศธุรกิจ

ปัจจุบันหลายองค์กรชั้นนำ ต่างมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองมากขึ้น “การสื่อสาร” จึงถือเป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่ทั้งผู้บริหาร และนักบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ควรมองข้าม

โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล มีเครื่องไม้เครื่องมือ (Tools) หลากหลายที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) ไว้พูดคุย หรือติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งต้องมองการสื่อสารไปในระนาบเดียวกัน

นั่นเพราะข้อดีของการนำเครื่องมือสื่อสารมาใช้ ช่วยให้ติดต่อกันได้รวดเร็ว และพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างความแตกต่างของการทำงาน และการทำการตลาดให้ตรงกับเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การคอนโทรลวัตถุประสงค์กับข้อความที่ส่งไปถึงลูกค้า หรือคู่ค้า ตรงกัน

ตัวอย่างงานบริการที่ดิฉันจะบอกกับเพื่อนๆ เสมอว่า โลกธุรกิจยุคนี้เปลี่ยนแปลงทุกวัน จึงต้องพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ ดังแบบจำลองที่เรียกว่า Airplane Model

แบบจำลอง Airplane Model ที่ถูกคิดค้นขึ้นจาก CSR Consulting Group เป็นทั้งเข็มทิศธุรกิจ รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาโอกาสก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร สร้างภาวะผู้นำ ให้อิสระในการทำงาน ตลอดจนการรักษาพนักงานให้มีโอกาสจากการทำงาน โดย Airplane Model มีขั้นตอนทำงาน 8 ประการ ได้แก่

airplane model from csr consulting group

  1. กำหนดเป้าหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามทางหลักอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) เปรียบเสมือนมีลูกค้าเป็นเป้าหมาย โดยต้องรับโจทย์ของลูกค้าและต้องแปลงให้โจทย์นั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
  2. แผงควบคุม: หมายถึงศูนย์รวมที่ควบคุมระบบพลศาสตร์ทั้งหมดของเครื่องบิน ซึ่งอยู่ในห้องนักบิน เปรียบเสมือนนโยบายการบริหารงานบุคคล ที่ควบคุมระบบงานบุคคลทั้งหมด เพื่อเป็นกรอบในการควบคุมพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของพนักงาน
  3. นักบิน: ซึ่งทำหน้าที่ขับเครื่องบินที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีระดับสูง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและชั่วโมงบินสูง เปรียบเสมือน การบริหารสมรรถนะความสามารถของพนักงาน โดยใช้ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะให้กับพนักงานเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. ล้อ: เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนอากาศยาน ขณะขึ้นและลง เปรียบเสมือนระบบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่จำเป็นจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน และสม่ำเสมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  5. อาวุธและยุทโธปกรณ์:  เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันและโจมตีข้าศึก ทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินเปรียบเสมือนเงินปันผลจากยอดขาย เงินค่าตอบแทนส่วนเพิ่มที่จูงใจ ที่ใช้ในการต่อสู้แข่งขันกับองค์กรอื่นในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
  6. ไอพ่น: อุปกรณ์สำคัญในการผลักดันอากาศยานไปข้างหน้า และเร่งความเร็วได้ตามต้องการ เปรียบเสมือนการบริหารการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนผลงานให้ออกมามากหรือน้อย ดีหรือไม่ดี
  7. ลำตัวเครื่องบิน: ถือเป็นส่วนที่ สำคัญเพื่อใช้ในการควบคุมการไหลของอากาศ บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งระบบกลไกภายในที่ซับซ้อน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เปรียบเสมือนค่าตอบแทนแบบเบ็ดเสร็จ เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์รวมของระบบย่อย ระบบค่าตอบแทนทั้งหมด มีโครงสร้างเงินเดือนเป็นแก่น หรือ หัวใจสำคัญ
  8. ปลายหาง: เป็นส่วนที่ควบคุม เสถียรภาพของเครื่องบินขณะเคลื่อนที่ในอากาศ มีสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อระบุตำแหน่งของเครื่องบิน และลดอุบัติเหตุจากการปะทะหรือการชน เปรียบเสมือนการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน และการกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่ง เป็นเครื่องมือบอกให้รู้ว่าขณะนี้การจ่ายค่าตอบแทนอยู่ ณ จุดใด เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด ทำให้สามารถปรับค่าตอบแทนให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม ซึ่งจะลดการสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงให้แก่คู่แข่ง

หัวใจของแบบจำลอง Airplane Model คือ การบริหารความหลากหลายของพนักงานในองค์กร ซึ่งเนื้องานที่เข้าไปช่วยเหลือลูกค้าประกอบด้วยหลายมิติ เช่น การวิเคราะห์องค์กร การจัดโครงสร้างองค์กร ทำบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การประเมินค่างาน การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน การทำ Balanced Scorecard การบริหารสมรรถนะและความสามารถ (Competency and Capability) ของพนักงาน การบริหารรางวัลและผลตอบแทนจูงใจ การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม แม้แต่การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น

หลายๆ ครั้งเราจะได้ยินพนักงานบอกว่า ลาออกเพราะเบื่อ อยู่ไปก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะโต หรือที่อื่นให้โอกาสหรือเงินเดือนดีกว่า ก็ไป

จุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามหลักการ Push and Pull เลยคะ คือ ในองค์กรถ้ามีปัจจัยลบมาก ก็จะผลักพนักงานออกไป (Push) เช่น ไม่มีโอกาสโต ค่าตอบแทนไม่ดี พนักงานก็ไม่อยากอยู่

พอภายนอกมีปัจจัยบวกภายนอกมาดึงดูด (Pull) เช่น ให้ตำแหน่งสูงขึ้น ให้เงินมากขึ้น แน่นอนที่สุดเป็นใครก็ไปใช่ไหมคะ

ข้อสังเกตเรื่องค่าตอบแทนคือ ถ้าจะดึงดูดพนักงานมักดูที่เงินเดือนเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะ จะให้เพิ่มเท่าไร เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์ คุ้มไหม และจะกระทบกับใครในองค์กรบ้าง ซึ่งเป็นการมองเพียงปัจจัยเดียว

แต่ถ้าจะรักษาคนไว้ได้ ไม่ใช่แค่เงินเดือนแต่เป็นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมด ซึ่งหมายถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ ที่สำคัญกว่านั้นคือ การจ่ายตามผลงานหรือระบบ Pay for Performance ที่เหมาะสมและยุติธรรมด้วยคะ

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนและหลากหลายได้อย่างมีประสิทธภาพ ลองนำข้อปฎิบัติของ Airplane Model ไปใช้นะคะ