อิศรา  ดิสรเตติวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
สถานที่ทำงาน : บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป  จำกัด
ที่อยู่ปัจจุบัน : 5/38-5/39 บ้านกลางเมืองรัชวิภามอนติคาร์โล ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : 02 196 2386
แฟกซ์ : 02 196 2276
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 095 754 7112
Email : easra@csrgroup.co.th
Website : www.csrgroup.co.th

ประวัติโดยย่อ

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ในระดับปริญญาโท ด้าน MIS จาก Ball State University สหรัฐอเมริกา (ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน จากคณะบริหารธุรกิจ BSU) และในระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ // ปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Ph.DCandidate)
 • เป็น “กรรมการบริหาร” และ “กรรมการผู้จัดการ”บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด (CSR Consulting Group)  ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรอง จากกระทรวงการคลัง อยู่ในมาตรฐานระดับ “A”
 • มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ของภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่-กลางรวมกันประมาณ 70 แห่ง
 • Academic Research ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ 2 ปีซ้อน เรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างเงินเดือนภาครัฐให้เป็น “องค์การมหาชน”
 • Teaching เป็นอาจารย์พิเศษสอนปริญญาโทภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นเวลามากกว่า 15 ปี สอนเป็นประจำที่ภาคปริญญาโท (ทั้งไทยและอังกฤษ) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ได้รับ Certified GRP (Global Remuneration Professional) จาก WorldatWork Society of Certified Professionals, USA. เป็น 1 ใน 2 คนของประเทศไทย (Nov 25th, 2014)
 • ได้รับ Certified Compensation Professional (CCP) จาก WorldatWork Society of Certified Professionals, USA. เป็นคนแรกของประเทศไทย (Dec 30th, 2014)
 • Columnist กรุงเทพธุรกิจ คอลัมภ์  “Voice of HR” (2554)
 • Columnist นิตยสาร SME ชี้ช่องรวย คอลัมน์ HR SME (2558)
 • Commentator รายการ “Voice of HR”, SMART SME TV (2558)

กิจกรรมพิเศษ

 • เป็นรองประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย (Federation of Thai SMEs) – ประกอบด้วยสมาคมการค้า 120 สมาคม (2558)
 • เป็นนายกสมาคมการค้า เอสเอ็มอี ไทย (Thai SME Trade Association – TSME) (2558)
 • ประธานนักศึกษา Ball State University (BSU), Indiana U.S.A. ปี ค.ศ. 1990 – ค.ศ. 1991
 • ประธานสายวิชาการ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ปี พ.ศ. 2527

ความเชี่ยวชาญพิเศษ (Specialisation)

 • Organization Analysis
 • Role Clarification
 • Organization Redesign
 • Job Evaluation
 • Salary Structuring
 • KPIs Development
 • Employee Screen & Selection
 • Knowledge Management (KM)
 • Employee Satisfaction Survey
 • Competency Development
 • Competency Appraisal
 • Career Path Planning
 • Succession Planning
 • Salary Survey
 • Training Curriculums / Academy Setup

ประวัติการทำงาน

 • 2004 – ปัจจุบัน บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด (Managing Director)
  (Advisor, Consultant and Project Implementation Lead) ด้าน Human Capital แก่องค์กรชั้นนำของประเทศกว่า 50 องค์กร

  • (2011 – 2016)
   • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
   • ธนาคาร SME Development Bank
   • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   • ธนาคารออมสิน
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   • การประปาส่วนภูมิภาค
   • บริษัท เอปสัน พีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
   • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
   • ห้างทอง MTS Gold แม่ทองสุก
   • การรถไฟแห่งประเทศไทย
   • บริษัท สหเรือง จำกัด
   • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
   • บริษัท พรีแพค ประเทศไทย
   • บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด (มหาชน)
   • บริษัท คอลลี่ อินเตอร์เนชั่นเนล (ประเทศไทย) จำกัด
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   • บริษัท เรียลโมโตสปอร์ต จำกัด
   • บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
   • โรงพยาบาลจักษุรัตนิน
   • บริษัท SINCE 24 จํากัด
   • บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
  • (2009 – 2010)
   • บริษัท น้ำประปาไทย จํากัด (มหาชน)
   • บริษัท อินทิเม็กซ์ จำกัด
   • บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
   • บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
   • บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด
   • บริษัท วิลสันอาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
   • บริษัท เอ็นเอสที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด
   • บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
  • (2007 – 2009)
   • กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์
   • สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
   • วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
   • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
   • โรงพยาบาลเวชธานี
   • ธนาคารออมสิน
  • (2005 – 2007)
   • บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด
   • บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
   • บริษัท เคอีแลนด์ จำกัด
   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
   • บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
  • (2004 – 2005)
   • บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด
   • บริษัท ทุนเท็กซ์ ปิโตรเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
   • บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ จำกัด
   • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   • บริษัท CUEL Limited
   • บมจ. นครไทยสตริปมิล
 • 2000 – 2003 MERCER Human Resource Consulting Co., Ltd. (Lead Consultant)
 • 1997 – 1999 Technology Operation Group (Project Manager – Singha Online System for 303 Agents around Thailand)
 • 1995 – 1997 Reed Tradex Exhibition Company Limited (Business Development Manager)
 • 1993 – 1995 TelecomAsia (Publics) Co.,Ltd. (HRIS Lead / Senior System Analyst : SAP application development system)
 • 1991 – 1992 Leo Burnett Company Limited (System analyst, Develop application using Oracle)

สมาชิกสมาคมต่างๆ

 • สมาพันธ์ SME ไทย (FTA)
 • สมาคมการค้า เอสเอ็มอี ไทย (TSME)
 • สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ฯ (RE-CU)
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
 • สมาคมเตชะสัมพันธ์
 • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์