csr consulting core value header imageCSR Core Value

WECSR

Work -Life Balance (ความสมดุลของเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัว)
นโยบายการบริหารของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ คือ การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ทางบริษัทได้พยายามจัดหาสวัสดิการทางการบริการด้านสุขภาพ ตลอดจนสันทนาการต่างๆ ให้แก่พนักงาน
Ethics/ Integrity (ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ)
บริษัทยึดหลักว่า ข้อมูลของลูกค้าและบริษัทลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และมีความละเอียดอ่อนมาก ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลในระดับชั้นของการเก็บรักษาความลับ “อย่างเคร่งครัด” เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจให้เกิดกับลูกค้าทุกกลุ่ม
Customer Focus (การให้ความสำคัญกับลูกค้า)
“ลูกค้า” เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด ฉะนั้นการเข้าถึง “ความต้องการที่แท้จริง” ของลูกค้า จึงเป็นความพยายามที่สำคัญในขั้นแรกของบริษัท และบริษัทพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยผลลัพธ์อย่างที่ลูกค้าคาด หวัง โดยมีบรรทัดฐานจากทัศนคติเชิงบวก
Synergy of Competent People (การรวมพลังของพนักงานที่มีความสามารถ)
บริษัทพยายามจะเป็นที่รวมของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่รู้จักในแต่ละสาขา ทั้งของบริษัทเองและจากบริษัทพันธมิตร เรามีกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวร่วมกันในฐานะที่เป็น “พันธมิตรทางธุรกิจ”
Result-Oriented (การให้ความสำคัญกับผลงาน)
ผลงานที่ออกมาต้องมีคุณภาพที่ดีและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล รวมทั้งงานต้องสำเร็จตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้