Consulting Services

Organization Analysis

Organization Analysis

  • ทราบถึงจุดเด่น และปัญหาหลักที่แต่ละหน่วยงานควรปรับปรุง

Organization Redesign

Organization Redesign

  • จัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางธุรกิจ

Role Clarification

Role Clarification

  • ระบุบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของทุกตำแหน่งในหน่วยงานอย่างชัดเจน
  • ลดปัญหาการเกี่ยงงาน หรือปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนกัน

Job Evaluation

Job Evaluation

  • ทราบถึงความสำคัญของแต่ละตำแหน่งงานที่มีต่อองค์กร
  • เกิดโครงสร้างองค์กรเชิงสัมพันธ์ในการเปรียบเทียบค่างานของแต่ละตำแหน่ง

Salary Structuring & Benefits Analysis

Salary Structuring & Benefits Analysis

  • การจ่ายเงินเดือนที่เป็นธรรมและสามารถสู้กับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
  • เงินเดือนที่เหมาะสม เป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

Knowledge Management

Knowledge Management

  • ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญาในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก
  • เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรมาสู่วัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้

Performance Management

Performance Management

  • เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
  • การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นธรรม

Competency Development

Competency Development

  • กำหนดสมรรถนะความสามารถหลักที่สำคัญสำหรับองค์กรอีกทั้งสามารถประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงานและสร้างพจนานุกรม (Dictionary) สำหรับใช้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

Competency Appraisal

Competency Appraisal

  • มีแบบฟอร์ม เครื่องมือ และกระบวนการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรที่ง่ายต่อการนำไปใช้จริง

Career Path Planning

Career Path Planning

  • บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน เมื่อเห็นถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  • มีกรอบชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่จำเป็น สำหรับแต่ละตำแหน่ง เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้า

Succession Planning

Succession Planning

  • สามารถระบุกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กรอย่างชัดเจน
  • มีเกณฑ์การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบและมีแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่มีศักยภาพ

Human Resource Digitization

Human Resource Digitization

  • ปรับเปลี่ยนงาน HR จากงานเอกสารน่าเบื่อสู่งานเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น
  • กระจายงาน HR ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในข้อมูลส่วนตน

Salary Survey

Salary Survey

  • เทียบเคียงเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
  • สร้างความเป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับตลาดได้
  • ตอบสนองยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงาน

Engagement Employee

Engagement Employee

  • เพื่อทราบความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร ที่มีต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
  • เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่องาน
  • เพิ่มแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน

Training Curriculum Design

Training Curriculum Design

  • เพื่อสร้างหลักสูตรมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในทุกตำแหน่งและสายงาน
  • เป็นรากฐานสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร (ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม) เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น