มาซาโนบุ ทาจิมา 
President & Managing Director บริษัท มิตซูบิชิ อินดัสตรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (2548)

ผมพอใจอย่างมากกับผลสำเร็จของงาน ในฐานะบริษัทที่ปรึกษา ด้านทรัพยากรบุคลากรของบริษัท ซีเอสอาร์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป รายงานที่คุณได้ให้มา ตรงกับสิ่งที่ผมคาดหวังไว้อย่างมาก และจากเอกสารข้อมูลเหล่านี้ ผมสามารถนำไปใช้กับการปฎิบัติงานจริงของบริษัท ได้ทันที มากไปกว่านั้น ผมยินดีที่จะบอกว่า ฝ่ายบุคคลของเราที่สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ได้ตัดสินใจที่จะนำเอาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเดียวกันนี้ไปใช้กับสำนักงานสาขาต่างประเทศและบริษัทลูกค้าทั้งหมด โดยผมยินดีที่จะ บอกเล่าถึงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายได้ใช้เหมือนกับเรา

หัวใจของความสำเร็จของโครงการที่ปรึกษานี้ทั้งหมด อยู่ที่ ความสามารถและการทำงานอย่างมีระบบแบบแผนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งช่วยตอบเราได้ว่า “จะกระตุ้นการทำงานของพนักงานได้อย่างไร”
ผมรู้สึกประทับใจมากกับความทุ่มเทและความพยายามและขอขอบคุณในความช่วยเหลือในการถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมให้กับพนักงานใจฝ่ายบุคคลของเราด้วย

คุณวัลลภ เตชะไพบูลย์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน รักษาการผู้จัดการทั่วไป (2554)

CSR เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีการติดตามงานที่ดี เอาใจใส่ในการหาคำตอบต่อคำถามที่ท้าทาย มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่น ผลงานของ CSR มีหลักการชัดเจน การนำไปปฏิบัติก็มีทฤษฎีอ้างอิง และมีการ Benchmark ข้อมูลกับมาตรฐานสากล การทำงานแบบมืออาชีพของ CSR ช่วยให้องค์กรของเราสามารถวางแผนงาน HR ได้อย่างมีระบบ เกิดแบบแผน และมาตรฐานกลางในองค์กร และได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งที่ปรึกษายังถ่ายทอดความรู้และแนวคิดด้านงาน HR ให้กับพนักงานของเราอย่างชัดเจน ดังนั้น บสย. มีความยินดีที่จะแนะนำบริษัทที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป แก่องค์กรอื่นๆ

ศ.ดร.ฟิลิป ฮาลิงเจอร์
Chief Academic Officer วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)

เราได้ร่วมงานกับบริษัทซีเอสอาร์ ในโครงการขนาดค่อนข้างใหญ่ ที่ใช้เวลาถึงเก้าเดือน สำหรับวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการนี้เกี่ยวข้องกับ

  • การวางแผนด้านกลยุทธ์ (Strategic Planning)
  • การวิเคราห์การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation Analysis)
  • การวางแผนการพัฒนาในอาชีพ (Career Development Planning)

โครงการข้างต้นสำหรับวิทยาลัยการจัดการนี้ค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าปกติ เพราะเรา เป็นองค์กรกึ่งราชการและเราต้องการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ซึ่งข้องมูลเหล่านี้หาได้ไม่ง่ายนัก และต้องการการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งไม่ธรรมดา เพื่อจะมา ซึ่งผลการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ

คุณอิสรา กรรมการผู้จัดการของซีเอสอาร์ และทีมงานที่ปรึกษา ได้ทำงานที่ท้าทาย ด้วยความมุ่งมั่นและอดทน และสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาด้วยความถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งมีความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพของงานอย่างแรงกล้า

ผมอยากจะขอแนะนำทีมที่ปรึกษานี้ให้กับทุกคนโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ และเราหวังว่า จะได้ทำงานร่วมกับบริษัทนี้อีกในอนาคต

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของรับรองว่าบริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ จำกัด ได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย “เรื่องเงินค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”

ด้วยความรับผิดชอบที่เรียบร้อยดี มีผลสำเร็จของงาน ซึ่งสามารถนำไปปฎิบัติใช้ประโยชน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในทางราชการต่อไป

พลโท ดร. ฐิตินันท์ ธัญญสิริ
ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (2554-2555)

CSR วางระบบงานด้านบุคลากรให้กับ DTI อย่างครบวงจร และมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ชัดเจน ทีมนี้ส่งมอบผลงานที่นำไปปฏิบัติได้จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ ความคาดหวังจากองค์กร และตามเวลาที่กำหนด ข้อมูลที่ได้มีตัวอย่างเทียบเคียงจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นกรณีศึกษา มีการ Benchmark กับมาตรฐานสากลสามารถใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบันฯ ได้ ที่ปรึกษาทำความเข้าใจกับองค์กรของเราอย่างชัดเจนและตรงประเด็นก่อนเริ่มดำเนินโครงการ นอกจากนั้น ทีม CSR ยังทำงานด้วยความใส่ใจ รับผิดชอบ และมุ่งมั่น พวกเขาแสวงหาคำตอบต่อคำถามที่ท้าทาย อีกทั้งยินดีให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องแม้นอกเวลางาน DTI สามารถนำข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ความรู้ และแนวทางปฏิบัติด้านงาน HR ซึ่งพนักงานของเราได้รับถ่ายทอดจากที่ปรึกษา มาใช้วางแผนงาน HR ให้มีระบบมากขึ้น และช่วยให้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งชัดเจนมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของงาน

คุณสุกิจ คงปิยาจารย์
กรรมการผู้จัดการ (2552-2553)

ซี เอส อาร์ เป็นทีมมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มุ่งมั่นในการทำงาน และมีผลงานที่ตอบโจทย์ของผู้บริหาร Hong Seng ได้ชัดเจน ข้อมูลที่ได้มีการ Benchmark กับมาตรฐานสากล และเป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยผู้บริหารตัดสินใจ ผลงานที่ ซี เอส อาร์ ส่งมอบ ทำให้บริษัทเราสามารถสร้างแบบแผนและมาตรฐานในงาน HR รวมทั้งช่วยในบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งชัดเจนมากขึ้น และลดความซ้ำซ้อนของงาน

คุณธานินทร์ พานิชชีวะ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (2554-2556)

การที่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง มีแผนงาน HR ที่เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทรวมทั้งลดความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรสำคัญได้นั้น เนื่องมาจากผลงาน CSR ที่มีสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และตรงตามความต้องการของผู้บริหาร ทีมนี้มีการทำงานอย่างมืออาชีพ น่าเชื่อถือ ส่งมอบงานตรงตามวัตถุประสงค์ ตรงตามความคาดหวังจากองค์กรและตรงตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ทีมของ CSR ยังมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบติดตามงาน และพร้อมให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องแม้นอกเวลางาน ผลงานที่ส่งมอบสามารถ Benchmark กับมาตรฐานสากล และช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี การเลือก CSR เป็นที่ปรึกษาคือการลงทุนที่คุ้มค่า และเรายินดีที่จะแนะนำบริษัทที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป ให้แก่องค์กรอื่นๆ

คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ
กรรมการผู้จัดการ (2555-2556)

ในฐานะกลุ่มบริษัทที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว การวางระบบและมาตรฐานที่เป็นกลางในการทำงานถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่ง CSR ช่วยเราแก้ไขปัญหาและสร้างแบบแผนการทำงาน ทำให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ CSR เป็นทีมที่ทำงานท้าทายด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง แม้นอกเวลางาน มีการติดตามงานที่ดี และผลงานที่ส่งมอบก็เชื่อถือได้ มีหลักการและทฤษฎีชัดเจน รวมทั้งมีตัวอย่างเทียบเคียงจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และมีการ Benchmark ข้อมูล ช่วยให้ผู้บริหารของ MTS ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการผู้จัดการ (2550)

CSR ทำงานอย่างมืออาชีพ มีความใส่ใจและรับผิดชอบในงาน ผลงานที่ส่งมอบมีหลักการ ทฤษฎีอ้างอิงและมีการ Benchmark เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริหารตัดสินใจ นอกจากนั้น ทีม CSR ยังยินดีถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งแนวคิด และแนวทางปฏิบัติ ให้กับพนักงานของ K. E. Land อย่างเต็มที่ เพื่อให้การนำผลงานไปปฏิบัติจริงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณก่อเกียรติ เติมรัตนกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด (2547)

ซี เอส อาร์ ทำความเข้าใจองค์กรของประกายนคร และปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ความใส่ใจ มุ่งมั่น  และทุ่มเททำงาน และความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ของทางทีม ช่วยทำให้ประกายนครซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วสามารถวางระบบงานที่มีมาตรฐาน เป็นแบบแผน และช่วยลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานได้ ผลงานที่ ซี เอส อาร์ ส่งมอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความรู้ที่ทีมได้ถ่ายทอดให้กับพนักงานของเรา ทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจวัตถุประสงค์ของบริษัทและช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารลง เพื่อให้สามารถนำเวลาเหล่านั้นไปใช้ในงานอื่นได้มากขึ้น เรามีความยินดีที่จะแนะนำบริษัทที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ปให้กับองค์กรอื่นๆ ด้วย

Rosseana Wong
Group Director Human & Organization Resources & Communication Unithai – IMC Group (2548)

ซีเอสอาร์ เป็นมืออาชีพทั้งทางด้านการทำงาน ร่วมกับเรา และรวมถึงทัศนคติของคนซีเอสอาร์ที่มีต่อโครงการที่กำลังทำ ซีเอสอาร์ มีความเอาใจใส่ในลูกค้า และยินดีที่จะทำงานเพิ่มเติม (มากกว่าที่ตกลงกันไว้) เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมาก ในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น

คุณศิริชัย รัศมีจันทร์ 
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2547 – 2548)

เป็นทีมที่ทำงานหนัก มีความรับผิดชอบสูง ไว้ใจได้ ใจกว้าง ไม่คิดเล็กคิดน้อย ทั้งในเรื่องเวลา และการทำงาน เราชื่นชมกับผลงานของพวกเค้าจริงๆ

รศ.ดร.เอมอร วสันตวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)

ซีเอสอาร์ คอนซัลติ้งกรุ๊ป เป็นบริษัทที่ทำงานอย่างเป็นระบบและมีการติดตามงานที่ดี และมีการทำงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างตรงตามเป้าหมายและความคาดหวัง พวกเค้าทำงานหนัก มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ ใจกว้าง ทั้งเรื่องเวลา และเรื่องงาน

ดร.ดอน ภาสะวณิช
President & Managing Director บริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด (มหาชน) (2547)

มาตรฐานสากล ในราคาคนไทย

คุณพิเดช ชวาลดิฐ
Production Director บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด (2550-2551)

ผมพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมามากและเชื่อว่า คณะที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ มีการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำให้ได้ผลงานที่วัดได้ เราพอใจมากกับเอกสารส่งมอบที่ส่งมอบให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ด้วยความรู้ และประสบการณ์ที่มากมายของ คณะที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ ทำให้ทางทีมงานสามารถดึงข้อมูลที่มีค่า ออกมาจากการสัมภาษณ์พนักงานของเรา ซึ่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เราสามารถจัดการงานที่มีความซ้ำซ้อนให้หมดไป และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงานได้ชัดเจนขึ้น

เราประทับใจในความรู้ที่ลึกซึ้ง และความเป็นผู้ใหญ่ในการให้คำปรึกษา

คุณดารัตน์ เศรษฐชัยบดี 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุนย์บริการเครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ จำกัด (2551)

“ด้วยการเป็นบริษัทที่เล็ก แต่กำลังเติบโตในธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ เราพบว่าการฝึกอบรมและสิ่งที่องค์กรต้องการนั้น เราไม่สามารถทำกันได้เองภายใน ซี เอส อาร์ ก้าวเข้ามา และมอบผลงานที่เห็นผลได้ทันตาและเรามั่นในว่าจะให้ประโยชน์กับบริษัทของเราในระยะยาว อย่างมีนัยยะสำคัญและมั่นคง

คุณธีระพงศ์ จันศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (2549-2550)

ผลงานตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นที่น่าพอใจ

ศ.ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ 
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)

ผมชื่นชมผลงานของบริษัท ซีเอส อาร์ และเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้เราไปสู่วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันได้โดยที่พวกเขาได้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ด้วยความเป็นมืออาชีพ และความพยายามในการเข้ามามีส่วนร่วมและหาข้อมูลจากทุกฝ่าย พวกเขายังได้พิสูจน์ให้เห็นถึง ความน่าไว้วางใจและความน่าเชื่อถืออย่างสูง รวมทั้ง ความใส่ใจ และความเป็นมืออาชีพ ผมจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอแนะนำทีมที่ปรึกษานี้ให้กับทุกๆท่าน

คุณอรัมภา ทรงเกียรติศักดิ์
รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน-บัญชี (2555)

ผลงานที่ CSR ส่งมอบ ไม่เพียงมีหลักการและทฤษฎีอ้างอิงที่ชัดเจน จากการทำความเข้าใจบริษัทของเราอย่างละเอียดรอบคอบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทาง สหเรือง สามารถวางระบบงาน HR กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง/บุคคลได้จริง ช่วยลดความซ้ำซ้อนของงาน อีกทั้งยังนำข้อมูลมา Benchmark เพื่อเป็นทางเลือกในการตอบโจทย์การตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้ด้วย หากองค์กรอื่นๆ ต้องการที่ปรึกษาซึ่งมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และยินดีให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องแม้นอกเวลางาน สหเรืองก็ยินดีแนะนำ CSR ให้ทุกท่าน

คุณวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์
รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ,รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (2553-2556)

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ ด้านงาน HR ทั้งแนวคิดและการปฏิบัติอย่างชัดเจน เนื่องจากทีม CSR ทำความเข้าใจกับองค์กรอย่างละเอียดและตรงประเด็นตั้งแต่ก่อนการเริ่มดำเนินโครงการ อีกทั้งยังทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแทบทุกขั้นตอน ผลงานของ ทีม CSR จึงมีความน่าเชื่อถือ ตอบโจทย์ของผู้บริหารได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ช่วยให้การรถไฟมีแผนงาน HR ที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานกลางในองค์กรมากขึ้น

คุณชัชวาล เลาหทัย
กรรมการผู้จัดการ Cauley International (Thailand) Co., Ltd. (2554)

ผลงานและข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อมูล Benchmark จากทาง CSR ช่วยให้ผู้บริหารของ Cauley มีทางเลือกในการตัดสินใจ เราสามารถวางแผนงาน HR ให้เป็นระบบมากขึ้นและปฏิบัติได้จริง เพิ่มความชัดเจนของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน และช่วยลดความซ้ำซ้อนของงาน ทีมนี้เป็นทีมที่เอาใจใส่งาน มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในการทำงานมาก