มาซาโนบุ ทาจิมา 
President & Managing Director บริษัท มิตซูบิชิ อินดัสตรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (2548)ผมพอใจอย่างมากกับผลสำเร็จของงาน ในฐานะบริษัทที่ปรึกษา ด้านทรัพยากรบุคลากรของบริษัท ซีเอสอาร์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป รายงานที่คุณได้ให้มา ตรงกับสิ่งที่ผมคาดหวังไว้อย่างมาก และจากเอกสารข้อมูลเหล่านี้ ผมสามารถนำไปใช้กับการปฎิบัติงานจริงของบริษัท ได้ทันที มากไปกว่านั้น ผมยินดีที่จะบอกว่า ฝ่ายบุคคลของเราที่สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ได้ตัดสินใจที่จะนำเอาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเดียวกันนี้ไปใช้กับสำนักงานสาขาต่างประเทศและบริษัทลูกค้าทั้งหมด โดยผมยินดีที่จะ บอกเล่าถึงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายได้ใช้เหมือนกับเรา
หัวใจของความสำเร็จของโครงการที่ปรึกษานี้ทั้งหมด อยู่ที่ ความสามารถและการทำงานอย่างมีระบบแบบแผนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งช่วยตอบเราได้ว่า “จะกระตุ้นการทำงานของพนักงานได้อย่างไร”
ผมรู้สึกประทับใจมากกับความทุ่มเทและความพยายามและขอขอบคุณในความช่วยเหลือในการถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมให้กับพนักงานใจฝ่ายบุคคลของเราด้วย


Rosseana Wong
Group Director Human & Organization Resources & Communication Unithai – IMC Group (2548)
ซีเอสอาร์ เป็นมืออาชีพทั้งทางด้านการทำงาน ร่วมกับเรา และรวมถึงทัศนคติของคนซีเอสอาร์ที่มีต่อโครงการที่กำลังทำ ซีเอสอาร์ มีความเอาใจใส่ในลูกค้า และยินดีที่จะทำงานเพิ่มเติม (มากกว่าที่ตกลงกันไว้) เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมาก ในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น

 
คุณศิริชัย รัศมีจันทร์ 
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2547 – 2548)
เป็นทีมที่ทำงานหนัก มีความรับผิดชอบสูง ไว้ใจได้ ใจกว้าง ไม่คิดเล็กคิดน้อย ทั้งในเรื่องเวลา และการทำงาน เราชื่นชมกับผลงานของพวกเค้าจริงๆ


รศ.ดร.เอมอร วสันตวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
ซีเอสอาร์ คอนซัลติ้งกรุ๊ป เป็นบริษัทที่ทำงานอย่างเป็นระบบและมีการติดตามงานที่ดี และมีการทำงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างตรงตามเป้าหมายและความคาดหวัง พวกเค้าทำงานหนัก มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ ใจกว้าง ทั้งเรื่องเวลา และเรื่องงาน


ดร.ดอน ภาสะวณิช
President & Managing Director บริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด (มหาชน) (2547)
มาตรฐานสากล ในราคาคนไทย


คุณพิเดช ชวาลดิฐ
Production Director บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด (2550-2551)
ผมพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมามากและเชื่อว่า คณะที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ มีการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำให้ได้ผลงานที่วัดได้ เราพอใจมากกับเอกสารส่งมอบที่ส่งมอบให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ด้วยความรู้ และประสบการณ์ที่มากมายของ คณะที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ ทำให้ทางทีมงานสามารถดึงข้อมูลที่มีค่า ออกมาจากการสัมภาษณ์พนักงานของเรา ซึ่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เราสามารถจัดการงานที่มีความซ้ำซ้อนให้หมดไป และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงานได้ชัดเจนขึ้น

เราประทับใจในความรู้ที่ลึกซึ้ง และความเป็นผู้ใหญ่ในการให้คำปรึกษา


ศ.ดร.ฟิลิป ฮาลิงเจอร์
Chief Academic Officer วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
เราได้ร่วมงานกับบริษัทซีเอสอาร์ ในโครงการขนาดค่อนข้างใหญ่ ที่ใช้เวลาถึงเก้าเดือน สำหรับวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการนี้เกี่ยวข้องกับ
การวางแผนด้านกลยุทธ์ (Strategic Planning)
การวิเคราห์การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation Analysis)
การวางแผนการพัฒนาในอาชีพ (Career Development Planning)
โครงการข้างต้นสำหรับวิทยาลัยการจัดการนี้ค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าปกติ เพราะเรา เป็นองค์กรกึ่งราชการและเราต้องการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ซึ่งข้องมูลเหล่านี้หาได้ไม่ง่ายนัก และต้องการการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งไม่ธรรมดา เพื่อจะมา ซึ่งผลการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ
คุณอิสรา กรรมการผู้จัดการของซีเอสอาร์ และทีมงานที่ปรึกษา ได้ทำงานที่ท้าทาย ด้วยความมุ่งมั่นและอดทน และสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาด้วยความถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งมีความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพของงานอย่างแรงกล้า

ผมอยากจะขอแนะนำทีมที่ปรึกษานี้ให้กับทุกคนโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ และเราหวังว่า จะได้ทำงานร่วมกับบริษัทนี้อีกในอนาคต


ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของรับรองว่าบริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ จำกัด ได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย “เรื่องเงินค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”

ด้วยความรับผิดชอบที่เรียบร้อยดี มีผลสำเร็จของงาน ซึ่งสามารถนำไปปฎิบัติใช้ประโยชน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในทางราชการต่อไป


คุณดารัตน์ เศรษฐชัยบดี 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุนย์บริการเครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ จำกัด (2551)
“ด้วยการเป็นบริษัทที่เล็ก แต่กำลังเติบโตในธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ เราพบว่าการฝึกอบรมและสิ่งที่องค์กรต้องการนั้น เราไม่สามารถทำกันได้เองภายใน ซี เอส อาร์ ก้าวเข้ามา และมอบผลงานที่เห็นผลได้ทันตาและเรามั่นในว่าจะให้ประโยชน์กับบริษัทของเราในระยะยาว อย่างมีนัยยะสำคัญและมั่นคง”


คุณธีระพงศ์ จันศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (2549-2550)
ผลงานตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นที่น่าพอใจ


ศ.ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ 
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
ผมชื่นชมผลงานของบริษัท ซีเอส อาร์ และเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้เราไปสู่วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันได้โดยที่พวกเขาได้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ด้วยความเป็นมืออาชีพ และความพยายามในการเข้ามามีส่วนร่วมและหาข้อมูลจากทุกฝ่าย พวกเขายังได้พิสูจน์ให้เห็นถึง ความน่าไว้วางใจและความน่าเชื่อถืออย่างสูง รวมทั้ง ความใส่ใจ และความเป็นมืออาชีพ
ผมจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอแนะนำทีมที่ปรึกษานี้ให้กับทุกๆท่าน