บทสัมภาษณ์ คุณธีรพงศ์ จันศิริ

TUF ประสบความสำเร็จด้านตัวเลขอย่างงดงามภายใต้แผนการบริหารงานบริษัทของคุณธีรพงศ์ จันศิริ โดยบริษัทสามารถเติบโตด้านยอดขายเป็นจำนวน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2551 ซึ่งเป็นเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจที่เดิมคาดว่าจะทำได้ในปี 2552 พร้อมวางเป้าหมายเติบโต 3,000 ล้านเหรียญในปี 2552

บทสัมภาษณ์ คุณเทพชัย หย่อง

ไทยพีบีเอส ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกของประเทศแตกต่างจากฟรีทีวีอื่นๆ เพราะเป็นการดำเนินงานซึ่งอาศัยรายได้จากงบประมาณภาษีสรรพสามิต จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้บริหารอย่างคุณเทพชัย หย่อง ในการขับเคลื่อนองค์กร และทำให้พนักงานตระหนักถึงพันธกิจหลักในการให้บริการด้านข่าวสาร

บทสัมภาษณ์ คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์

ผู้เริ่มธุรกิจครอบครัวในปี 2526 ด้วยจำนวนพนักงานเริ่มต้นเพียง 200 คน เครื่องจักร 120 จักร สู่พนักงานจำนวน 15,000 คน เครื่องจักร 8,500 จักร และเพิ่มกำลังการผลิตจาก 500,000 ตัวเป็น 36 ล้านตัวต่อปี รวมถึงยอดขายที่เติบโตจาก 2.4 ล้านเหรียญเป็น 210 ล้านเหรียญในปี 2551 และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

บทสัมภาษณ์ คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์

ผู้เริ่มธุรกิจครอบครัวในปี 2526 ด้วยจำนวนพนักงานเริ่มต้นเพียง 200 คน เครื่องจักร 120 จักร สู่พนักงานจำนวน 15,000 คน เครื่องจักร 8,500 จักร และเพิ่มกำลังการผลิตจาก 500,000 ตัวเป็น 36 ล้านตัวต่อปี รวมถึงยอดขายที่เติบโตจาก 2.4 ล้านเหรียญเป็น 210 ล้านเหรียญในปี 2551 และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

บทสัมภาษณ์ คุณสมโพธิ ศรีภูมิ

จากอดีตนักเรียนทุนเบิร์คเลย์ แคลิฟลอเนีย และผู้บริหารระดับสูงที่เป็นคนไทยคนเดียวในยุคก่อตั้งโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน คุณสมโพธิ ศรีภูมิ ซึ่งปัจจุบันเข้ากุมบังเหียนในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้เดินหน้ายึดถือพันธกิจในการผลิตและจ่ายน้ำประปาซึ่งเน้น “ความสะอาด เพียงพอ และต่อเนื่อง”

บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

ผู้พลิกสไตล์การบริหารบุคคลเพื่อปั้นรั้วโดมสู่ The Best University และมีเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะทำให้ธรรมศาสตร์ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีศักยภาพสูงภายใต้หลักธรรมภิบาลซึ่งเน้นการบริหารงานองค์กรและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการและงานวิจัย

Voice of HR ตอนที่ 1 คุณศิริชัย รัศมีจันทร์ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณศิริชัย รัศมีจันทร์ กลุ่มบริษัท SAMART นอกจากประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจครอบครัวไปสู่การเป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมและ IT ของประเทศแล้ว ยังมีเคล็ดลับที่น่าสนใจ

Voice of HR ตอนที่ 2 คุณวิเชษฐ วรกุล (บสย.)

คุณวิเชษฐ วรกุล ในขณะที่ธุรกิจสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions-SFI) เช่น ธนาคารขนาดเล็ก บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดสงครามแย่งตัวพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง

Voice of HR ตอนที่ 3 คุณเศกสรรค์ ลีลาทิพย์กุล (Since 24)

คุณเศกสรรค์ ลีลาทิพย์กุล บริษัท since 24 จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับ Interior Construction Management Service ซึ่งธุรกิจมีการขยายตัวอย่างมาก

Voice of HR ตอนที่ 4 พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท (อพท.)

พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็น Change Leader ที่จะพัฒนา SME ด้านการท่องเที่ยวให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

CSR Consulting Group