Home Our Services Why CSR? (Video Series)

Why CSR? (Video Series)

CSR ช่วยท่านได้อย่างไร? หากท่านกำลังพบเจอกรณีเหล่านี้อยู่ CSR Consulting Group เราสามารถช่วยท่านได้

ตอนที่ 1 โอกาสอยู่ข้างหน้า… จะคว้ามาอย่างไร

บริษัทกำลังจะเปิดสาขาใหม่ใน 1 ปีข้างหน้า แต่ฝ่ายบุคคลประเมินความพร้อมแล้ว จะต้องใช้เวลาถึง 3 ปี แต่ผู้บริหารต้องการให้มีการขยายสาขาภายใน 1 ปีจากนี้ บริษัทจะต้องทำอย่างไร

ตอนที่ 2 พร้อมหรือยัง… สำหรับความยิ่งใหญ่

บริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานแล้ว แต่ทางบริษัทลูกค้าไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ยังคงเก็บไว้บนหิ้งสวยหรู ด้วยความภูมิใจว่า ใช้บริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ดำเนินการให้ ฝ่ายบุคคลไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง เนื่องจากมีปัญหาด้านกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากสถานภาพเดิมไปสู่สถานภาพใหม่ บริษัทจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ตอนที่ 3 เปลี่ยนคน แต่ไม่เปลี่ยนหลักการ

การหมุนเวียน MD หรือ CEO ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทำให้เกิดปัญหาว่า MD คนใหม่ จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่แตกต่างไปจากเดิม ในทุกวาระที่มีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการทำงานเสมือนว่าต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ในทุกๆ ครั้ง สถานการณ์เช่นนี้องค์กรควรมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ตอนที่ 4 เป็น SME..ก็สบายได้

ปัญหาหลักของบริษัท SME ขนาดเล็กส่วนใหญ่คือ ไม่สามารถที่จะรักษาคนเก่ง คนดี ให้อยู่กับบริษัทได้ เมื่อบริษัททำการพัฒนาพนักงานจนเก่งแล้ว ถึงเวลาที่พนักงานจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทำประโยชน์ให้บริษัท แต่ผลก็คือพนักงานลาออกไปอยู่บริษัทที่ใหญ่กว่า ทำให้เจ้าของกิจการ จะต้องเริ่มต้นเช่นนี้ใหม่อยู่เรื่อยๆ ทำให้กิจการไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้

ตอนที่ 5 ต้องการตัวช่วย เก่งๆ ดีๆ หาที่ไหน

เมื่อบริษัทขยาย และเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ความรู้ ความสามารถ และการปรับตัวของพนักงาน ไม่สามารถตอบความต้องการของธุรกิจได้ หากต้องจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สูง จะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงเกินกำลังความสามารถในการจ่าย แต่ลักษณะงานที่ต้องใช้บุคลากรระดับนี้อาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ และเป็นครั้งคราวเท่านั้น บริษัทจะมีทางเลือกในการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพอย่างไร

ตอนที่ 6 ออกนอกระบบ เมื่อราชการต้องกลายร่างเป็นเอกชน

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากข้าราชการ มาเป็นพนักงานของรัฐ หรือ องค์การมหาชน เกิดความยุ่งยาก ทั้งปัญหา generation gap ระหว่างคนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่ ควรมีการจัดการอย่างไร เพื่อให้ประสานความแตกต่างระหว่าง 2 วัฒนธรรม และ 2 โครงสร้างเงินเดือน

CSR Consulting Group