About CSR Consulting Group

บริษัทที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
CSR Counsulting Group Co., Ltd.

บริษัทที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาและการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลในหลายๆแขนง เรามีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยการสร้างกลไกทางด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบ จนสามารถดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติ และยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพของบุคลากรเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด และเป็นหัวใจหลักที่สำคัญที่สุดขององค์กรทุกองค์กร

บริษัทที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด มุ่งเน้นที่จะให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าของเรามีระบบงานทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับแต่ละบริษัทโดยเฉพาะ ด้วยการให้บริการที่หลากหลาย เช่น

การออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization Design) โดยการจัดทำและปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กรทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐ
การทำบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน (Roles Clarification) โดยการจัดทำ คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่ละเอียดและครอบคลุม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงาน เพราะพนักงานจะได้รู้ถึงความคาดหวัง และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามที่บริษัทต้องการได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรภายในหน่วยงานได้
การประเมินค่างาน (Job Evaluation) ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทกำหนดมูลค่า และความสัมพันธ์ ของตำแหน่งงานในแต่ละตำแหน่งหรือแต่ละระดับ และยังช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเป็นธรรม
การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structuring) มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดระดับของค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน โดยเราจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Variance Analysis) เพื่อกำหนดว่าพนักงานคนไหนได้รับเงินมาก หรือ น้อยเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับงานลักษณะเดียวกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งและไม่เท่าเทียมกันของการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานที่ทำงานในระดับเดียวกันได้
การนำ Balanced Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือการบริหารองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งในปัจจุบัน ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานให้ได้ผลจริง โดยจะทำให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นมานั้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และนำมาสู่ทิศทางในการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน โดยมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัด (KPIs) ในทุกระดับ
การบริหารสมรรถนะของพนักงาน (Competency Management) เป็นการกำหนดความรู้ความสามารถและศักยภาพที่จำเป็นในแต่ละองค์กรและตำแหน่งงาน รวมถึงการวัดสมรรถนะและศักยภาพรายบุคคล (Individual Competency Assessment) เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นในตำแหน่งงานนั้นๆ
การบริหารรางวัลและผลตอบแทนจูงใจ (Reward & Incentive Plan) เพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม และรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถไว้กับองค์กรได้ในระยะยาว
การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม (Training Curriculum Design) เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ทักษะ ความรู้ และความสามารถ ของพนักงานได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ในเวลากว่าสิบห้าปีที่ผ่านมา บริษัทที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับ ในด้านการให้คำปรึกษา และการช่วยเหลืองานด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่บริษัทต่างๆ มากมาย ซึ่งอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากคำนิยมในเอกสารอ้างอิง ที่แนบมาด้วยนี้ และเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า บริการของเราจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายกับบริษัทของท่าน และเรายินดีที่ได้เสนอรายละเอียด พร้อมเอกสารนัดหมาย เป็นเอกสารแนบมาเพื่อให้ท่านได้พิจารณา และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทรติดต่อเราได้ที่ โทร (061) 898 6776 หรือติดต่อมาโดยตรงที่

คุณ อิศรา ดิสรเตติวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ) อีเมล: easra@csrgroup.co.th
คุณ อนรรฆ บุณยเกียรติ (Consultant) อีเมล: anak@csrgroup.co.th

เราขอโอกาส เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทของท่าน และหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากท่านในเร็วๆนี้